50,000 ریال
ماهانه
هاست 500 مگابایت
فضای میزبانی 500 مگابایت
ترافیک ماهانه 5000 مگابایت
100,000 ریال
ماهانه
هاست 1 گیگابایت
فضای میزبانی 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
150,000 ریال
ماهانه
هاست 2 گیگابایت
فضای میزبانی 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
250,000 ریال
ماهانه
هاست 4 گیگابایت
فضای میزبانی 4 گیگابایت
ترافیک ماهانه 40 گیگابایت